Under hösten gjordes om- och tillbyggnad av kontors- och personalutrymmen.